top of page
sipka nahoru.png
_MGL4200.jpg

Ukazujeme směr českému vzdělávání...

nahoru
Koalice kompas (1).gif

Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin

Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin je volným seskupením oborových profesních asociací, spolků a skupin, jež spojuje zájem o vzdělávání a proměny českého vzdělávacího systému.

 

Členové tohoto uskupení zastupují početné představitele různých vzdělávacích oborů a oblastí, ať již se jedná o učitele z praxe, oborové didaktiky a další odborníky.

 

Koalice vznikla v roce 2021 s cílem zapojit se do aktuálního procesu revizí národního kurikula, tak aby změny byly smysluplné, koncepční a aby vycházely z aktuálního stavu vzdělávacích oborů a jejich postavení ve vzdělávání.

 

Naší společnou vizí je vyvážené, konsensuální a profesionálně konstruované kurikulum pro 21. století, jež bude respektovat potřeby dětí a společnosti v podmínkách a trendech současného světa.

Webp.net-gifmaker (2).gif

Chceme podporovat širokou diskusi o inovacích kurikula a propojovat pedagogy z praxe, akademickou sféru a odbornou veřejnost, tak aby se změny kurikula – klíčového dokumentu vzdělávacího systému – prováděly s oporou o současný pedagogický výzkum a na základě konsenzu. Chceme rovněž přispět k výměně informací a idejí, k mezioborové spolupráci a systémové profesní podpoře pedagogů formálního i neformálního vzdělávání při zavádění nového kurikula do praxe. Tematizovat chceme rovněž žádoucí propojování formálního a neformálního vzdělávacího sektoru, tak aby česká škola využívala dalších moderních edukačních médií a potenciálu muzeí, galerií, science center a dalších aktérů neformálního vzdělávání.

Webp.net-gifmaker (1).gif

Seznam zapojených asociací

 

 

Jednota českých matematiků a fyziků

Česká sekce INSEA – International Society for Education Through Art

 

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

 

Asociace učitelů dějepisu České republiky

 

Komora edukačních pracovníků Rady galerií České republiky

 

Asociace učitelů hudební výchovy

 

Asociace výtvarných pedagogů

 

Česká společnost chemická 

 

Česká geografická společnost

 

Společnost učitelů českého jazyka a literatury 

 

Asociace češtinářů 

 

Česká Orffova společnost

 

Společnost Pavla Jurkoviče

 

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku
Asociace muzeí a galerií ČR 

 

uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení 

 

Sekce vzdělávání SKIP ČR – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Asociace metodiků cizích jazyků

Uměleckohistorická společnost

Výzkumné centrum Asociace pro mezinárodní otázky

Sdružení pro tvořivou dramatiku

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu

Asociace učitelů klasických jazyků

Společnost pro hudební výchovu

 

Podpora

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

 

Spolek Skutek

Centrum pro demokratické učení

Nezávislé sociálně ekologické hnutí

 

Spolupráce

 

ZŠ při ČMOS PŠ

 

Centrum občanského vzdělávání

Z našich vyjádření

Webp.net-gifmaker (2).gif

Na základě ministerského opatření dochází k posílení informatiky jako samostatného předmětu na úkor přírodních, společenskovědních a uměleckých oborů. V těchto oblastech byly sníženy hodinové dotace a provedeny nekoncepční redukce v obsahu učiva.

6.png
bottom of page