top of page
8.png

Naše témata

Naše koalice oborových profesních asociací a skupin se zajímá o mezioborovou spolupráci, pedagogická témata a proměny národního kurikula. Aktuálně řeší především revize rámcových vzdělávacích programů a snaží se nabízet pohled oborových aktérů – oborových didaktiků, učitelů a dalších expertů – v nadoborové perspektivě.

Výzva ředitelům škol

S plánovaným navýšením hodinové dotace pro předmět informatika dochází ke krácení hodinové dotace předmětů z oblasti společenskovědní, uměnovědné a přírodovědné.
Pro umělecké výchovy má redukce v některých ročnících téměř likvidační charakter. Řešení této situace bohužel přináší také nesystematické a nepromyšlené škrty v obsahu dotčených předmětů.

Neohlášené změny jsou překvapením nejen pro pedagogickou veřejnost, ale i odborníky dlouhodobě pracující na reformě našeho školství. Členové odborných týmů, které samo MŠMT zřídilo právě za účelem revize vzdělávacích programů, se o provedených škrtech a redukcích hodin dozvěděli až z lednového opatření ministra. 

Ministerstvem schválená revize nereflektuje Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Ta deklaruje, že proměny kurikula mají být v konsenzu s co nejširším spektrem odborníků. Paradoxem také je, že revizní zásahy se zcela míjejí s výsledky realizovaného projektu „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366), který se zabýval rozvojem digitálních kompetencí žáků na všech stupních vzdělání, ve všech vzdělávacích oblastech a oborech. Na projekt šly nemalé finance z našich i evropských zdrojů, usilovně a obětavě na nich pracovala řada odborníků a učitelů z praxe. Ministerstvo však Informatiku ve výsledku posiluje jako samostatný předmět. 

Nezpochybňujeme potřebu inovovat obsah vzdělávání ani důležitost rozvoje digitálních kompetencí, ale nikoliv na úkor ostatních oborů. Domníváme se, že současné změny směřují k ohrožení plnohodnotného fungování a dlouhodobě budované kontinuity dotčených předmětů, kterou by bylo velmi komplikované znovu obnovovat. Redukce časové dotace může mít i výrazný negativní dopad na neformální vzdělávání, tedy na edukační aktivity v knihovnách, galeriích a muzeích všech typů (humanitního, přírodovědného a technického zaměření). Byl by tím limitován prostor pro realizaci návštěv těchto programů, čímž by došlo k oslabení jedné z nejvýznamnějších funkcí kulturních a paměťových institucí – jejich vzdělávací role.

Doufáme, že dojde k jednáním, která situaci upraví. MŠMT přistoupilo k prvnímu kroku v tom smyslu, že škrty v obsahu učiva pouze doporučilo, jsou tedy nepovinné. Na Vás se obracíme s prosbou, abyste za současné situace navýšení informatiky čerpali z disponibilních hodin a umožnili tak celému spektru vzdělávacích předmětů fungovat bez plánovaných omezení. 

Věříme, že díky tomu bude nadále zaručen harmonický, zdravý rozvoj osobnosti dětí a zachována komplexnost a soustavnost základního vzdělávání. Zároveň doufáme, že velká revize RVP ZV bude probíhat na základě transparentní, otevřené, konsensuální debaty všech zúčastněných.

Twitter gif.gif
bottom of page