top of page
  • Obrázek autoraKOMPAS

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd k revizímAsociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

Gymnázium Sázavská

Sázavská 830/5

120 00 Praha 2
Ing. Robert Plaga, Ph. D.

&

PhDr. Jindřich Fryč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1V Praze 17. února 2021Stanovisko k revizím RVP ZV

Vážený pane ministře,

vážený pane státní tajemníku,

zde je stanovisko profesních a odborných organizací k revizi rámcového vzdělávacího plánu pro základní školy.


S revizí nesouhlasíme a to z následujících důvodů:


1. KOMUNIKACE A PROCES

Návrh revize nám jakožto profesním a odborným organizacím nebyl dán k diskuzi. Vzhledem k faktu, že k revizi neproběhla tisková konference, obec odborníků ani veřejnost nedostala prostor k vyjádření, neproběhlo meziresortní připomínkové řízení. V celém procesu chyběla participace a transparentnost, která je často zmiňována ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategická linie 4: Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce).


2. OBSAH

Kromě nedostačující komunikace je výsledek revize RVP nevyhovující po stránce obsahové. Kromě informatiky není obsah RVP ZV reformulován, není inovován, je jen a pouze redukován.


Argument, že redukovaný obsah v určité vzdělávací oblasti dává škole prostor věnovat se tématu více do hloubky, není validní, protože jde ruku v ruce s redukcí počtu vyučovaných hodin v dané vzdělávací oblasti. Nejen s ohledem na dobu, kdy celá společnost prochází bezprecedentní situací a vláda apeluje na sounáležitost občanů, se jeví vyškrtnutí očekávaných výstupů týkajících se vzájemné solidarity, nenásilného řešení konfliktů a ocenění přínosů spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů, jako naprosté nepochopení významu formálního vzdělávání při budování odolné, soudržné a udržitelné demokratické společnosti.


3. PRIORITY

Počet vyučovaných hodin vzdělávací oblasti odkazuje na jeho důležitost v rámci systému. Dochází-li k redukci hodin, je to signál, že ministerstvo a společnost nepřikládá dané oblasti váhu. Ve Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je přitom výslovně uvedeno, že se oblast občanského vzdělávání bude posilovat:

S ohledem na měnící se prostředí a společenský vývoj budeme v rámci podpory počátečního, ale i dalšího vzdělávání posilovat oblast občanského vzdělávání, jehož cílem je vybavit občana kompetencemi potřebnými pro zodpovědný život v demokratické společnosti, tj. dovednostmi i znalostmi k zastávání a prosazování demokratických hodnot a postojů, ochraně lidských práv a rozvoje občanské soudržnosti.


Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ se zavazuje, že:

U žáků budeme rozvíjet schopnost jednat jako zodpovědný občan, dbát o ochranu lidských práv, udržitelný rozvoj a plně se podílet na občanském a společenském životě na základě porozumění sociálním, ekonomickým, právním, environmentálním a politickým pojmům a strukturám, jakož i celosvětovému vývoji a udržitelnosti. Podstatná je též mediální gramotnost, schopnost uvažovat o sobě, účinně nakládat s časem a informacemi, spolupracovat v týmech a disponovat povědomím o rozmanitosti.”


Se stávajícím počtem hodin pro vzdělávací oblast Člověk a společnost a s redukcí klíčových hodnotově postojových očekávaných výstupů těchto cílů dosáhnout nelze.


S ohledem na výše uvedené výtky k revizím RVP ZV požadujeme:


zahájení odborné diskuse na úrovni MŠMT a kontinuitu činnosti odborných platforem při odboru kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR;


∙ transparentní představení zadání a plán MŠMT na revizi vzdělávacích programů (Strategická linie 1), která má proběhnout v dalších letech, a to v souladu s principy participace a spolupráce deklarované ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+;


∙ podrobení současného materiálu RVP ZV efektivní revizi, požadujeme stažení současného RVP ZV s nově navrhovanými změnami;


∙ dodržení závazků vyplývajících ze Strategie 2030+, tj. požadujeme posílení vzdělávací oblasti Člověk a společnost.Mgr. Tereza Vodičková

předsedkyně Asociace učitelů OV a ZSV


Mgr. Kristýna Hrubanová předsedkyně NaZemi

Mgr. Tomáš Hazlbauer

ředitel Centra pro demokratické učení


Mgr. Tomáš Habart Člověk v tísni

Mgr. Ondřej Horák

ředitel Centra občanského vzdělávání


Mgr. Terezie Stiborková ředitelka Antikomplexu

Mgr. Vít Dostál, Ph.D.

ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)


Hana Korvasová ředitelka Lipky

RNDr. Jiří Kulich,

ředitel Střediska ekologické výchovy SEVER


Michal Miko

ředitel RomanoNet

Zuzana Schreiberová

ředitelka Multikulturního centra Praha


Ing. Jiří Krist

předseda Výboru Národní sítě MAS

RNDr. Ivana Bursíková ředitelka Agora CE


Comments


bottom of page