top of page
  • Obrázek autoraKOMPAS

Deklarace historiků a členů Odborné skupiny pro revizi RVP – vzdělávacího oboru Dějepis


SEDM TEZÍ K OTEVŘENÍ VEŘEJNÉ DISKUSE K AKTUÁLNÍ REVIZI RVP ZV

Deklarace historiků a členů Odborné skupiny pro revizi RVP – vzdělávacího oboru Dějepis


Otevřený dopis ministru Robertu Plagovi

Vážený pane ministře,

členové výše uvedené odborné skupiny, společně s dalšími signatáři petice, Vás tímto vyzývají k veřejné reakci na teze přeložené níže.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nedávno představilo revizi Rámcového vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání (RVP ZV). Změna s účinností od 1. září 2021 posiluje v RVP ZŠ hodinovou dotaci pro informatické myšlení (computational thinking), tedy vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie (ICT).


V důsledku toho mají být na 1. i 2. stupni ZŠ redukovány hodiny věnované oblastem Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Umění a kultura aj., tedy přírodovědným, společenskovědním a uměnovědným předmětům (přírodopis, fyzika, chemie, zeměpis, dějepis, občanská, mediální, hudební a výtvarná výchova). Jedná se o zásadní porušení východisek, s nimiž doposud pracovaly odborné komise, spolupracující s MŠMT na plánovaných revizích RVP dalších vzdělávacích oblastí.


Vzhledem k autoritativnímu způsobu, jakým byla změna předložena a okamžitě nařízena vedení základních škol k „pokusné“ implementaci ve školním roce 2021/2022, pokládáme za nutné se k situaci vyjádřit.


Český vzdělávací systém i dosavadní RVP jistě vyžadují revizi i obsahovou redukci. Pokud má být však učiteli i veřejností přijata kladně, nesmí se stát obětí komunikačních lapsů ze strany MŠMT. Ministerstvo bohužel ignorovalo opakované volání po veřejné diskusi s pedagogickou i laickou veřejností. Takový přístup je však v demokratické zemi, jakou ČR chce být, neobhajitelný.


Níže podepsaní zástupci pedagogické veřejnosti a vysokoškolských učitelů, kteří mají připravovat budoucí učitele na výzvy 21. století, se vůči postupu MŠMT důrazně ohrazují.


***

PŘEDKLÁDÁME 7 VÝHRAD K PŘEDSTAVENÉ ZMĚNĚ RVP, jež by měly nabídnout argumentační východisko k veřejné diskusi.

Očekáváme, že bude konečně otevřen dialog s odbornou a pedagogickou veřejností a termín závaznosti předložené revize bude ze strany MŠMT odložen do doby, než budou představeny i nadále připravované tzv. „velké revize“ dalších vzdělávacích oblastí. O nich přitom MŠMT z nejasných důvodů mlčí. Vyzýváme tímto vyučující „naukových“ předmětů i fakultní didaktiky, kteří připravují budoucí učitele pro vzdělávací praxi 21. století, aby naše stanovisko prostudovali a případně se k němu připojili.


***

TEZE 1: Dlouhodobě připravované návrhy revize RVP v dalších vzdělávacích oblastech do svých cílů logicky a funkčně včlenily podstatnou část položek připsaných nově oblasti ICT. Revize předložená MŠMT tyto návrhy z nepochopitelných důvodů nezohlednila. Předkládá pouze nekoncepčně „proškrtané“ obsahy.


Při revizích obsahů a cílů „naukových” oblastí byl kladen důraz na posílení digitální, čtenářské či historické gramotnosti. Ty zahrnují jak komunikační dovednosti, tak práci s informacemi, orientaci ve webovém prostředí, modelování i tzv. soft skills. Není tedy důvod jednostranně posilovat ICT redukcí dalších oblastí. Smysl má spíše proměnit dosavadní obsah informatiky ve stávající hodinové dotaci v duchu nově deklarovaného důrazu na algoritmy, vizualizace řešení problému, programování, SW/HW.


TEZE 2: Předložená změna RVP stojí na zásadním porušení principů, s nimiž v minulých letech pracovaly odborné komise spolupracující na plánovaných revizích RVP. Není zdůvodněno, proč by v rozporu s úsilím posilovat mezioborové vazby mělo ICT jiným oblastem odebírat jak hodiny, tak obsah.


Došlo k ní bez návaznosti na již několik let probíhající přípravu revize RVP v dalších vzdělávacích oblastech. Odborným komisím, které v dobré víře v předchozích letech spolupracovaly na plánovaných revizích vzdělávacích obsahů, bylo navíc odpovědnými pracovníky institucí MŠMT (Národní ústav pro vzdělávání, dnes Národní pedagogický institut ČR) garantováno zachování dosavadní hodinové dotace pro příslušné vzdělávací oblasti. Současná revize toto stanovisko porušila tím, že kromě disponibilních hodin „uvolnila” pro ICT i naukové předměty a výchovy.


TEZE 3: Informatické myšlení je předpokladem automatizace a digitalizace světa práce, a je tedy nutnou součástí základního vzdělání. Člověk však není mechanismus, nýbrž organismus.

K orientaci v současném světě je stejně potřebná i schopnost občana demokratické země pracovat s informacemi a daty, vyhodnocovat jejich relevanci, podrobovat teze experimentům, formulovat podložené argumenty, umět diskutovat, zaujímat postoje k dění ve veřejném prostoru – a v neposlední řadě docenit kromě účelnosti i estetickou hodnotu světa kolem nás a význam kulturního dědictví. K tomu všemu primárně slouží jak výuka jazyků, včetně češtiny, tak společenskovědní i přírodovědné předměty. Právě jejich hodinovou dotaci má však zčásti převzít navrhovaná oblast ICT, aniž by k tomu byl srozumitelný důvod.


TEZE 4: Zkvalitnění informatického myšlení v základním vzdělávání je potřebné. Mnohé školy už takový krok udělaly v rámci stávajícího RVP.


Není tedy bezpodmínečně nutné všude plošně posilovat hodinovou dotaci ICT na úkor dalších oblastí a omezovat direktivně objem „naukových“ předmětů, jako je fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis či občanská výchova. Toto rozhodnutí by mělo být nadále ponecháno v kompetenci ředitelů škol.


TEZE 5: Pokud mají učitelé chystané změny v oblastech jazykového, přírodovědného i společenskovědního vzdělání uskutečnit v praxi, není možné jim na tyto oblasti ponechat v některých ročnících ZŠ jednohodinovou dotaci týdně.

Právě k tomu navrhovaná redukce disponibilních hodin bohužel směřuje. Chystané změny RVP, posilující v daných oblastech funkční gramotnost, samozřejmě předpokládají redukci obsahů stávajícího RVP v „naukových“ předmětech v duchu Strategie 2030+. Není ale možné při redukci hodinové dotace proměnit výuku „obsahů“ ve společný experiment či dialog na základě individuálního přístupu.


TEZE 6: Posílení kompetencí v oblasti ICT se musí stát nedílnou součástí odborné vysokoškolské přípravy budoucích učitelů v jakékoli vzdělávací oblasti.

Nemá tedy vést ke vzniku nových předmětů ani studijních oborů. Tuto podmínku systémové změny však MŠMT dosud v navrhované změně s pedagogickými fakultami a dalšími VŠ připravujícími učitele nijak nekomunikovalo.

TEZE 7: Změny RVP nesmějí v neúnosné míře zatížit učitele v praxi.

Předpokladem dobře připravených podkladů jakékoli systémové změny ve státě, který chce dostát současným nárokům funkční informatické gramotnosti, je minimalizace formálních byrokratických mechanismů. Portál https://revize.edu.cz/ tuto funkci bohužel nenaplňuje. Pouze přidává další článek v procesu neúnosného papírování. Při předložení systémové revize RVP včetně funkční proměny ICT není možné kázat vodu a pít víno.

V Praze dne 18. 2. 2021

Podepsáni:


Členové někdejší Odborné skupiny pro revizi RVP – vzdělávacího oboru Dějepis při NÚV MŠMT:


Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Filozofická fakulta UK, Katolická teologická fakulta UK

Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., Filozofická fakulta UK, Ústav pro studium totalitních režimů

PhDr. Milan Ducháček, Ph.D., Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, Lauderovy školy při Židovské obci v Praze, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v. v. i.

Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc., Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D., Pedagogická fakulta UK, Praha

PhDr. Dagmar Hudecová, (ex-) Národní institut dalšího vzdělávání MŠMT ČR

Mgr. Pavel Martinovský, ZŠ Vratislavova, Praha, předseda výboru Asociace učitelů dějepisu (ASUD)

Mgr. Tomáš Mikeska, Pedagogická fakulta UK, Gymnázium Evolution Jižní Město, Praha

PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů, Gymnázium Přírodní škola, o.p.s., ÚSTR, PedF UK, Praha

PhDr. Roman Pazderský, Ph.D., Střední škola Sion High School, Hradec Králové

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů, Pedagogická fakulta UK, Praha

Mgr. Martin Vonášek, Gymnázium Hladnov, Ostrava; Humanitní digicentrum, člen Jednoty školských informatiků

Bc. Pavel Žalský, ZŠ Karla Klíče, Hostinné

Deklaraci podpořil Výbor Asociace učitelů dějepisu České republiky (ASUD).

Kontaktní adresa:

Milan Ducháček: milan.duchacek@tul.cz


Comments


bottom of page