top of page
  • Obrázek autoraKOMPAS

Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin rozšiřuje své řady

Aktualizováno: 10. 10. 2021

Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin je otevřeným sdružením spolupracujících pedagogických a profesních organizací a expertů a stále se rozšiřuje.


Podstatné je, aby se plánované změny reformy a deklarované cíle naplňovaly na základě konsenzu – a aby byl celý proces transparentní a otevřený.

V době, kdy se připravují klíčové změny českého vzdělávacího systému, považují představitelé a představitelky koalice KOMPAS za důležité, aby probíhaly výměny názorů a odborně fundované diskuse nad cíli reformy. Neméně podstatné je, aby se plánované změny a deklarované cíle naplňovaly na základě konsenzu – a aby byl celý proces transparentní a otevřený. Naším hlavním cílem v nadcházejících měsících je snaha aktivně se podílet na koncepci a hledání východisek k velké revizi RVP ZV, budeme rovněž usilovat o zapojení do tvorby obsahů jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů národního kurikula.


KOMPAS sdružuje oborově rozrůzněné pedagogické asociace, jež zastupují odborníky a pedagogickou veřejnost. Máme proto mandát vstupovat do diskusí o směřování reformy a potenciál přispět k hledání shody nad cíli vzdělávání pro budoucnost.

Jsme si vědomi toho, že na mnohém se možná členové pedagogické obce – nebo členové KOMPASU – neshodnou, jsme ale přesvědčeni o tom, že báze reformy kurikula a dalších pilířů vzdělávacího systému ČR nemůže být předmětem sporů. Je třeba, aby se na této bázi shodli jak zástupci decizní sféry, tak odborníci a představitelé pedagogické obce – vždyť bez široké shody nad základními body reformy nemůže být proces její implementace úspěšný. Rádi bychom aktivně přispěli k hledání tohoto konsenzu. Naše koalice sdružuje oborově rozrůzněné pedagogické asociace a spolky, jež zastupují odborníky a pedagogickou veřejnost z řad akademiků, didaktiků i učitelů z praxe. Máme proto mandát vstupovat do těchto diskusí a potenciál přispět k hledání shody nad cíli vzdělávání pro budoucnost.


Aktuálně sdružuje KOMPAS celkem 21 členských organizací, jež deklarují snahu o mezioborovou spolupráci a usilují o vyvážené, oborově konsenzuální a pro žáky i učitele optimální kurikulum. Kromě toho má KOMPAS okruh významných podporovatelů, expertů a spolupracovníků. Věříme, že právě široká nadoborová spolupráce, kvůli níž koalice KOMPAS vznikla, má potenciál pozitivně ovlivnit aktuální reformní proces.


Jsme potěšeni zájmem pedagogické veřejnosti o KOMPAS a těší nás také rostoucí počet členských organizací. Aktuální členy koalice najdete na webu KOMPAS nebo v přiloženém přehledu.KOMPAS – Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin


Seznam zapojených asociací a skupin:


Jednota českých matematiků a fyziků – doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.

Česká sekce INSEA – International Society for Education Through Art – doc. Petra Šobáňová, Ph.D.

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd – Mgr. Tereza Vodičková

Asociace učitelů dějepisu České republiky – Mgr. Pavel Martinovský

Komora edukačních pracovníků Rady galerií České republiky – Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D.

Asociace učitelů hudební výchovy – PhDr. Milan Motl, Ph.D.

Asociace výtvarných pedagogů – Mgr. Alena Hůrková

Česká společnost chemická – prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

Česká geografická společnost – doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

Společnost učitelů českého jazyka a literatury – PaedDr. Lenka Dohnalová

Asociace češtinářů – Mgr. Josef Soukal

Česká Orffova společnost – PaedDr. Lenka Pospíšilová

Společnost Pavla Jurkoviče – Mgr. et Mgr. Martin Rudovský

Asociace muzeí a galerií ČR – Mgr. Irena Chovančíková

uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení – MgA. Tereza Krejčí

Sekce vzdělávání SKIP ČR – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR – Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Asociace metodiků cizích jazyků – Mgr. Jana Čadová

Uměleckohistorická společnost – prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Výzkumné centrum Asociace pro mezinárodní otázky - Mgr. Vít Dostál, Ph.D.

Sdružení pro tvořivou dramatiku - prof. Mgr. Jaroslav Provazník

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu - Mgr. Pavel BednaříkPodporovatelé Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin:


MgA. Katarína Kalivodová, ArtD., ředitelka Společnosti pro kreativitu vzdělávání

Mgr. Johana Lomová, Ph.D., Spolek Skutek, VŠUP – UMPRUM, Uměleckohistorická společnost

Mgr. Tomáš Hazlbauer, Centrum pro demokratické učení

Anna Demchuk, Nezávislé sociálně ekologické hnutí

Experti Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin:


Mgr. Petr Čáp, Centrum občanského vzdělávání, výkonný ředitel NS MAS

Mgr. Michal Kupka, Profesní sekce ZŠ při ČMOS PŠSpolupracovníci Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin:


Mgr. Petra Slámová, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, koordinátorka pro Ústecký a Liberecký kraj

Mgr. Lucie Jagošová, DiS., předsedkyně Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG

Mgr. Markéta Illová, členka Asociace češtinářů

MgA. Zuzana Demlová, Platforma pro kreativní učení – uMĚNÍM

PhDr. Martin Rusek, Ph.D., člen odborné skupiny Chemické vzdělávání, Česká společnost chemická, Pedagogická fakulta UK Praha

Mgr. Irena Eibenová, místopředsedkyně, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

Mgr. Ivana Vykypělová, místopředsedkyně Asociace výtvarných pedagogů

MgA. Kateřina Bílková, Platforma pro kreativní učení – uMĚNÍM

Mgr. Marie Pánková, Platforma pro kreativní učení – uMĚNÍM


38 zobrazení0 komentářů

Kommentare


bottom of page