top of page
  • Obrázek autoraKOMPAS

KOMPAS chce ukázat směr českému vzdělávání

Aktualizováno: 10. 10. 2021Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky plánuje další změny v obsahu učiva na základních školách. Jedná se o modernizaci Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), na jejichž základě školy vytvářejí vlastní školní vzdělávací programy. V souvislosti s již provedenými změnami, kdy MŠMT navýšilo hodiny informatiky na úkor ostatních předmětů, se vyprofilovala Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin – KOMPAS. Jejím cílem je zapojení do aktuálního procesu velké revize národního kurikula tak, aby změny byly smysluplné, podložené, koncepční a aby vycházely z aktuálního stavu vzdělávacích oblastí a jejich postavení ve vzdělávání.


„Naší společnou vizí je vyvážené, konsenzuální, profesionálně a komplexně konstruované kurikulum pro 21. století, které bude respektovat potřeby dětí, učitelů a společnosti v podmínkách a trendech současného světa.“

KOMPAS je volným sdružením jednadvaceti oborových profesních asociací, spolků a skupin. Jeho členové zastupují širokou pedagogickou veřejnost, představitele různých vzdělávacích oborů, učitele z praxe, oborové didaktiky a další odborníky, které spojila netransparentně provedená malá revize RVP ZV. Řádně neprodiskutovaná reforma posilující informatiku na základních školách totiž přinesla i nesystematické škrty v obsahu učiva a redukce hodinových dotací ve společenskovědní, estetické a přírodovědné oblasti. Tyto zásahy zvedly vlnu kritiky napříč obory i stupni vzdělávání. Asociace se proto rozhodly pro mezioborovou spolupráci a spojení, které je v novodobých dějinách českého školství málo obvyklé.


Společné úsilí KOMPASu vysvětluje jeho mluvčí dr. Milan Motl: „Naší společnou vizí je vyvážené, konsenzuální, profesionálně a komplexně konstruované kurikulum pro 21. století, které bude respektovat potřeby dětí, učitelů a společnosti v podmínkách a trendech současného světa.“


V rámci velké revize, která se dotkne všech vzdělávacích oblastí kromě informatiky, chceme hledat mezioborové souvislosti tak, aby byly smysluplné, funkční a využitelné i v budoucím životě našich dětí.“


Koalice nezpochybňuje potřebu redukovat a inovovat obsah vzdělávání ani důležitost rozvoje digitálních kompetencí a informačního myšlení, nikoliv však na úkor ostatních předmětů. KOMPAS usiluje o odbornou diskuzi o podobě budoucího rámce vzdělávání, chce propojovat pedagogy z praxe, akademickou sféru a odbornou veřejnost. Snahou je, aby změny vzdělávacího systému byly prováděny v nadoborové perspektivě, transparentně, s oporou o reflexe z praxe a aktuální výsledky pedagogického výzkumu. Doc. Alena Šolcová z Fakulty informačních technologií ČVUT k tomu dodává: „V rámci velké revize, která se dotkne všech vzdělávacích oblastí kromě informatiky, chceme hledat mezioborové souvislosti tak, aby byly smysluplné, funkční a využitelné i v budoucím životě našich dětí.“


Záměrem KOMPASu je modernizovat české školství také prostřednictvím neformálního vzdělávání. Koalice má ambice přispívat k výměně informací a idejí, k systémové profesní podpoře pedagogů formálního i neformálního vzdělávání při zavádění nového kurikula do praxe. „Tematizovat chceme rovněž žádoucí propojování obou forem vzdělávání tak, aby česká škola využívala dalších moderních edukačních médií a potenciálu muzeí, galerií, science center a dalších aktérů neformálního vzdělávání,“ vysvětluje doc. Petra Šobáňová, proděkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zástupci KOMPASu se domnívají, že malá revize naopak prostor pro realizaci návštěv kulturních a paměťových institucí limituje.


Koalice předpokládá, že MŠMT v rámci připravované velké revize kurikulum dále upraví. Ministerstvo přistoupilo k prvnímu kroku v tom smyslu, že škrty v obsahu učiva pouze doporučilo, jsou tedy nepovinné. KOMPAS o tom před prázdninami dopisem informoval ředitele základních škol a požádal je, aby navýšení informatiky čerpali z disponibilních hodin a umožnili tak celému spektru vzdělávacích předmětů fungovat bez plánovaných omezení. Koalice KOMPAS vůči MŠMT a Národnímu pedagogickému institutu deklaruje připravenost a zájem podílet se na všech formách přípravy komplexní revize RVP. Očekává, že v rámci procesu změn ve vzdělávání bude respektovaným partnerem schopným k revizím výrazně přispět díky šíři své členské základny a že nové kurikulum vznikne transparentně a na základě maximálního konsenzu.


Mluvčí KOMPASu:


PhDr. Milan Motl, Ph.D. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.

tel: 777 744 950 tel: 728 669 584

www.kompas.educationKOMPAS – Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin
Seznam zapojených asociací a skupin:


Jednota českých matematiků a fyziků – doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.

Česká sekce INSEA – International Society for Education Through Art – doc. Petra Šobáňová, Ph.D.

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd – Mgr. Tereza Vodičková

Asociace učitelů dějepisu České republiky – Mgr. Pavel Martinovský

Komora edukačních pracovníků Rady galerií České republiky – Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D.

Asociace učitelů hudební výchovy – PhDr. Milan Motl, Ph.D.

Asociace výtvarných pedagogů – Mgr. Alena Hůrková

Česká společnost chemická – prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

Česká geografická společnost – doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

Společnost učitelů českého jazyka a literatury – PaedDr. Lenka Dohnalová

Asociace češtinářů – Mgr. Josef Soukal

Česká Orffova společnost – PaedDr. Lenka Pospíšilová

Společnost Pavla Jurkoviče – Mgr. et Mgr. Martin Rudovský

Asociace muzeí a galerií ČR – Mgr. Irena Chovančíková

uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení – MgA. Tereza Krejčí

Sekce vzdělávání SKIP ČR – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR – Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Asociace metodiků cizích jazyků – Mgr. Jana Čadová

Uměleckohistorická společnost – prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Asociace pro mezinárodní otázky – Mgr. Vít Dostál, Ph.D.

Sdružení pro tvořivou dramatiku – prof. Mgr. Jaroslav Provazník

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu – Mgr. Pavel Bednařík
Zástupce KOMPASu pro spolupráci s Expertním panelem k revizi RVP ZV:

PhDr. Martin Rusek, Ph.D., člen odborné skupiny Chemické vzdělávání, Česká společnost chemická, Pedagogická fakulta UK Praha


Podporovatelé Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin: MgA. Katarína Kalivodová, ArtD., ředitelka Společnosti pro kreativitu vzdělávání Mgr. Johana Lomová, Ph.D., Spolek Skutek, VŠUP – UMPRUM, Uměleckohistorická společnost Mgr. Tomáš Hazlbauer, Centrum pro demokratické učení Eva Čivrná, Nezávislé sociálně ekologické hnutí


Experti Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin:

Mgr. Petr Čáp, Centrum občanského vzdělávání, výkonný ředitel NS MAS

Mgr. Michal Kupka, Profesní sekce ZŠ při ČMOS PŠ


Spolupracovníci Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin:

Mgr. Petra Slámová, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, koordinátorka pro Ústecký a Liberecký kraj

Mgr. Lucie Jagošová, DiS., předsedkyně Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG

Mgr. Markéta Illová, členka Asociace češtinářů

MgA. Zuzana Demlová, Platforma pro kreativní učení – uMĚNÍM

Mgr. Irena Eibenová, místopředsedkyně, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

Mgr. Ivana Vykypělová, místopředsedkyně Asociace výtvarných pedagogů

MgA. Kateřina Bílková, Platforma pro kreativní učení – uMĚNÍM

Mgr. Marie Pánková, Platforma pro kreativní učení – uMĚNÍM

Ing. Eva Píšová, Ph.D., členka Asociace metodiků cizích jazyků AMATE

PhDr. Lenka Rozboudová, PhD., didaktička ruského jazyka, PedF UK Praha

Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D., Katedra preprimárního a primárního vzdělávání PdF UP Olomouc

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, Ph.D., místopředseda Jednoty českých matematiků a fyziků

PhDr. Jakub Konečný, Ph.D., didaktik ruského jazyka, PedF UK Praha


92 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page