top of page
  • Obrázek autoraKOMPAS

Stanovisko Asociace muzeí a galerií k revizi RVP pro základní školy
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., se připojuje k nesouhlasným stanoviskům schválené revize RVP pro základní školy s redukcí výuky přírodovědných, společenskovědních a humanitních oborů.


Muzejní kultura nabízí všestranný edukační potenciál a proto muzea a galerie patří v současnosti mezi nejvýznamnější vzdělávací instituce v oblasti neformálního vzdělávání a nezastupitelně se uplatňují i ve školní výuce ve všech vyspělých zemích.


Redukce výuky přírodovědných, společenskovědních a humanitních oborů schválená v rámci stávající revize RVP omezí možnost návštěvy našich muzeí školami. Ochuzení žáků o učení se prostřednictvím muzejní kultury povede ke snížení úrovně porozumění mezioborových souvislostí i osvojení si klíčových kompetencí a poklesu funkční gramotnosti nastupující generace.


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., považuje prosazování trendů, které upouštějí od vzdělávacích cílů zaměřených na všestranný rozvoj potenciálu každého jedince ve výchově a vzdělání, za neslučitelné s humanistickými ideály a nebezpečné pro rozvoj vyspělé svobodné společnosti v naší zemi.Zpracovali dne 18. června 2021:


Členové výboru

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG


Komentáře


bottom of page