top of page
  • Obrázek autoraKOMPAS

Stanovisko k tématu propojování formálního a neformálního vzdělávání v dokumentu Hlavní směry

Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin zveřejňuje své stanovisko k plánovanému vypořádání připomínek v rámci tématu propojování formálního a neformálního vzdělávání v dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV. Podnět byl zaslán členům Expertního panelu MŠMT.


30. června 2022

Členové koalice KOMPAS byli informováni o tom, že v dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV by nemělo dojít k zapracování podstaty našich společných podnětů k tématu propojování formálního a neformálního vzdělávání[1] (dále jen F a NF V). Toto propojení není možné bez využití kulturních a paměťových institucí[2], projektů živého umění, technických muzeí, interaktivních vědeckých center apod., které jsou jeho těžištěm.


Memorandum o vzájemné spolupráci MK a MŠMT, Strategie 2030+, Operační program Jan Ámos Komenský, grantová výzva MK s názvem Podpora projektů kreativního učení v rámci Národního plánu obnovy i aktuální Programové prohlášení vlády akcentují propojování vzdělávání a kultury. Tento záměr je proto nutné zakotvit v RVP ZV. Aby se tak stalo, je potřeba již v Hlavních směrech revize RVP ZV vedle DDM, středisek volného času, školních družin a školních klubů zajistit pozici také těchto institucí a projektů.


Klíčové argumenty a důvody k nutnosti doplnění těchto významných aktérů do dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV:


Edukace ve výše zmíněných institucích ukáže žákům skutečnost, že vzdělání není vázáno jen na školu, čímž se naplňuje jeden z klíčových cílů Strategie 2030+ o celoživotním vzdělávání.


Seznamování žáků s různými formami F a NF V v rámci školní docházky umožní přivést do výše zmíněných institucí i sociálně a jinak znevýhodněné žáky, což snižuje nerovnost v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, a naplňuje tak další cíl Strategie 2030+.


Strategie 2030+ i Hlavní směry revize RVP ZV se odvolávají na zavedení kompetenčního přístupu jako jednoho z podstatných cílů revize. V dokumentu se počítá i s kompetencí kulturní a kreativitou. Kulturní a paměťové instituce a projekty živého umění jsou schopny tyto kompetence dostatečně naplňovat, jejich vynechání jde proti smyslu kvalitativní změny vzdělávání ve 21. století.


Začlenění edukace v kulturních a paměťových institucích a v projektech živého umění do RVP ZV umožňuje vyčlenit pro neformální vzdělávání hodinovou dotaci v rámci ŠVP a také garantovat právní ochranu učitelů v souvislosti s návštěvou těchto institucí.


Na rozdíl od DDM, středisek volného času, školních družin a školních klubů, které využívají jen někteří žáci, by se edukace v kulturních a paměťových institucích týkala všech žáků.


Vzhledem k tomu, že tyto organizace a instituce nejsou v rejstříku škol a školských zařízení, je třeba je uvést v RVP ZV, a usnadnit tak jejich využití při výuce. Pokud kulturní a paměťové instituce a projekty živého umění nebudou v RVP ZV explicitně uvedeny, nedojde k jejich funkčnímu a systémovému propojení s výukou. Instituce není třeba jednotlivě vyjmenovávat, protože všechny spadají pod souhrnné označení kulturní a paměťové instituce a projekty živého umění.

Děkujeme za zapracování těchto našich požadavků.


mluvčí KOMPASu:


PhDr. Milan Motl, Ph.D.

tel: 777 744 950 tel: 728 669 584


www.kompas.education


KOMPAS – Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin


Seznam zapojených asociací a skupin:


Jednota českých matematiků a fyziků – doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.

Česká sekce INSEA – International Society for Education Through Art – doc. Petra Šobáňová, Ph.D.

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd – Mgr. Tereza Vodičková

Asociace učitelů dějepisu České republiky – Mgr. Pavel Martinovský

Komora edukačních pracovníků Rady galerií České republiky – Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D.

Asociace učitelů hudební výchovy – PhDr. Milan Motl, Ph.D.

Asociace výtvarných pedagogů – Mgr. Alena Hůrková

Česká společnost chemická – prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

Česká geografická společnost – doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

Společnost učitelů českého jazyka a literatury – PaedDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

Asociace češtinářů – Mgr. Josef Soukal

Společnost pro hudební výchovu – PaedDr. Jan Prchal

Česká Orffova společnost – PaedDr. Lenka Pospíšilová

Společnost Pavla Jurkoviče – Mgr. et Mgr. Martin Rudovský

Asociace muzeí a galerií ČR – Mgr. Irena Chovančíková

uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení – MgA. Tereza Krejčí

Sekce vzdělávání SKIP ČR – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR – Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Asociace metodiků cizích jazyků AMATE – Mgr. Jana Čadová

Asociace učitelů klasických jazyků – Mgr. Jakub Žytek, M.Phil.

Uměleckohistorická společnost – prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

Asociace pro mezinárodní otázky Mgr. Vít Dostál, Ph.D.

Sdružení pro tvořivou dramatiku – prof. Mgr. Jaroslav Provazník

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu – Mgr. Pavel Bednařík


Podporovatelé Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin:


MgA. Katarína Kalivodová, ArtD., ředitelka Společnosti pro kreativitu vzdělávání

Mgr. Johana Lomová, Ph.D., Spolek Skutek, VŠUP – UMPRUM, Uměleckohistorická společnost

Mgr. Tomáš Hazlbauer, Centrum pro demokratické učení

Anna Demchuk, Nezávislé sociálně ekologické hnutí MgA. Irena Pohl Houkalová, ředitelka celostátního festivalu ZUŠ Open, Stipendijní Akademie MenART


Experti Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin:


Mgr. Petr Čáp, Centrum občanského vzdělávání, výkonný ředitel NS MAS

Mgr. Michal Kupka, Profesní sekce ZŠ při ČMOS PŠ


Spolupracovníci Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin:


Mgr. Petra Slámová, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, koordinátorka pro Ústecký a Liberecký kraj

Mgr. Lucie Jagošová, DiS., předsedkyně Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG

Mgr. Markéta Illová, členka Asociace češtinářů

MgA. Zuzana Demlová, Platforma pro kreativní učení – uMĚNÍM

PhDr. Martin Rusek, Ph.D., člen odborné skupiny Chemické vzdělávání, Česká společnost chemická, Pedagogická fakulta UK Praha, stálý host expertního panelu pro revize RVP ZV za koalici KOMPAS

Mgr. Irena Eibenová, místopředsedkyně, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

Mgr. Ivana Vykypělová, místopředsedkyně Asociace výtvarných pedagogů

MgA. Kateřina Bílková, Platforma pro kreativní učení – uMĚNÍM

Mgr. Marie Pánková, Platforma pro kreativní učení – uMĚNÍM


[2] Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) termínem „Paměťová instituce“ označuje knihovny, archivy, muzea, výzkumné ústavy, univerzity, jejichž cílem je ochrana a zpřístupňování dokumentů kulturního dědictví.


コメント


bottom of page