top of page
  • Obrázek autoraKOMPAS

Nesouhlasné stanovisko oborových pedagogických asociací a profesních skupin ke změně RVP ZV

Aktualizováno: 28. 6. 2021

Naše seskupení oborových pedagogických asociací a profesních skupin se na základě společných jednání dohodlo na koncipování společného stanoviska a zaslalo ministru školství Robertu Plagovi společné prohlášení.
Prohlášení reaguje na lednové Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Malá revize tohoto kurikulárního dokumentu, jejímž záměrem je především zavedení nově pojaté informatiky, redukuje vzdělávací obsah a hodinovou dotaci v jiných předmětech.


Jako zástupci profesních oborových organizací, reprezentujících pedagogickou veřejnost všech dotčených předmětů i zájmy žáků, jsme se vůči těmto změnám různými formami vymezili. Vzhledem k tomu, že dosavadní argumenty a odezvu MŠMT na naše výhrady nepovažujeme za uspokojivé, rozhodli jsme se formulovat stanoviska a požadavky společně.


Uvědomujeme si různorodost pohledů na problematiku RVP i složitost reformního procesu, avšak netransparentní způsob, jakým byl proveden, nemůžeme akceptovat.


Ministerstvem schválená revize nereflektuje Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Ta deklaruje, že proměny kurikula mají být v konsenzu s co nejširším spektrem odborníků. Změny v RVP však byly konzultovány pravděpodobně jen se zástupci Asociace ředitelů ZŠ. Revizní zásahy nezohledňují činnost odborných skupin pracujících na současně probíhající velké revizi vzdělávacích programů. Rovněž se zcela míjejí s výsledky realizovaného projektu „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366), který se zabýval rozvojem digitálních kompetencí žáků na všech stupních vzdělání, ve všech vzdělávacích oblastech a oborech.


Na základě ministerského opatření dochází k posílení informatiky jako samostatného předmětu na úkor přírodních, společenskovědních a uměleckých oborů. V těchto oblastech byly sníženy hodinové dotace a provedeny nekoncepční redukce v obsahu učiva. Doposud také není zřejmé, kdo neodborné škrty v této předem neohlášené revizi provedl. Z pohledu oborových asociací se výsledek nejeví jako smysluplná a systémová inovace. Jedním z možných řešení reformy bylo snížit disponibilní hodinovou dotaci a posílit vzdělávací oblast Informatika, případně implementovat informační technologie do jednotlivých předmětů tak,

jak bylo původně zamýšleno.


Nezpochybňujeme potřebu inovovat obsah vzdělávání ani důležitost rozvoje

informatického myšlení a digitálních kompetencí, ale nikoliv na úkor ostatních oborů.


Redukce v dotčených oblastech vzdělávání považujeme ve shodě za nepřijatelné a nesystémové. Klíčové zásahy do národního kurikula musí vycházet z široké odborné diskuze a opírat se o pedagogický výzkum. Jedině tak lze dojít k vyváženému, ambicióznímu návrhu cílů vzdělávání ve 21. století, které budou na školách přijímány a respektovány v podobě závazných dokumentů. Současné změny směřují k ohrožení plnohodnotného fungování předmětů, mohou omezit harmonický rozvoj osobnosti dětí a vést k omezování komplexního a soustavného základního vzdělání.


Na základě těchto stanovisek ministra žádáme o:


1. Zneplatnění redukčních zásahů v obsahu učiva včetně očekávaných výstupů

v revizí dotčených oblastech.


2. Vydání metodického pokynu MŠMT, který ředitelům ZŠ ukládá, aby pro navýšení

hodinové dotace v oblasti Informatika byly využity disponibilní hodiny.


3. Zajištění transparentní, otevřené, vyvážené a konsensuální debaty o velkých revizích RVP ZV v souladu s principy deklarovanými ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.


4. Osobní jednání se zástupci níže jmenovaných oborových pedagogických asociací.Náš otevřený dopis ke stažení:


Otevřený dopis MŠMT
.pdf
Stáhnout PDF • 803KB

62 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page