top of page
  • Obrázek autoraKOMPAS

V lednu se uskuteční již druhá ideová konference uskupení KOMPAS

15. ledna 2022 se v Domě U Kamenného zvonu v prostorách Galerie Hlavního města Prahy uskuteční již druhá – tentokrát prezenční – konference uskupení KOMPAS.Na programu konference je sumarizace dosavadního dění v koalici (Milan Motl), shrnutí výsledků první ideové konference a společná reflexe jejích výstupů (Petra Šobáňová), dále informace o aktuálním dění v expertním panelu MŠMT (Martin Rusek) a reflexe workshopů na pedagogických fakultách a dalších diskuzních setkání týkajících se revizí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.


Do programu je začleněno také téma Memoranda o vzájemné spolupráci MŠMT a MK a meziresortní skupiny na MŠMT (Zuzana Demlová, Roman Giebisch), jednat se bude o podpoře Asociace krajů ČR (v kontextu dění v Komisi pro kulturu a Komise pro školství AKČR a kulturní politiky hlavního města Prahy 22+; Lucie Haškovcová) nebo o možnostech Národního plánu obnovy (Kateřina Kalivodová). V závěru konference proběhne debata nad dalšími plány uskupení KOMPAS a nad jeho směřováním.


Pro zájemce bude na závěr zrealizována prohlídka Domu U Kamenného zvonu, gotického královského paláce z 13. století, kde se podle odborníků pravděpodobně narodil Karel IV. a který si nechali postavit Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský (gotická kaple, románsko-gotické sklepy, výhledy ze střechy domu). Díky podpoře hostitelské instituce a vstřícnosti členky KOMPASU Lucie Haškovcové bude rovněž možné zdarma zhlédnout výstavu mexické malířky Fridy Kahlo a výstavu světelných instalací ve sklepích domu Light Underground.


Připomeňme, že konference navazuje na první podobné setkání, jímž byla ideová konference uskupení KOMPAS konaná 13. října 2021 v 18 hodin na platformě Zoom. Říjnové konference se zúčastnili zástupci členských organizací a další podporovatelé tohoto pestrého mezioborového uskupení. Cílem setkání bylo diskutovat a formulovat společné ideje, stanoviska a podněty pro probíhající reformní proces.


Formát konference byl netradiční: před konferencí si účastníci prostudovali zaslané okruhy a individuálně připravovali vlastní stanoviska reprezentujících postoje sdílené členskými organizacemi. Během samotné konference probíhalo jednání v malých pracovních skupinách (s využitím funkce místností v Zoomu); každá skupina měla za úkol prodiskutovat v malém okruhu nastolená témata a vygenerovat klíčové ideje či teze, příp. stanoviska k daným okruhům, na nichž se všichni členové skupiny shodli – výstupy byly heslovitě zapsány.

Tématem byly jednak společné cíle KOMPASU (Co by mělo být společným cílem uskupení? V čem může KOMPAS prospět české společnosti a vzdělávání? V čem je jedinečnost a síla daného uskupení Jak by měl KOMPAS dále fungovat a co by měl prosazovat), dále celkové směřování vzdělávacího systému ČR v kontextu aktuálního reformního procesu (Co potřebují mladí lidé pro život ve 21. století? Co by měla reforma akcentovat a z jakých dalších impulsů kromě Strategie 2030+ by měla čerpat? Co ve strategiích chybí a mělo by se ještě objevit mezi obecnými cíli a akcenty reformy? Jak by měl reformní proces probíhat a jaké zásady je třeba dodržet, aby byla reforma úspěšná?) a konečně základní vzdělávání a jeho aktuální problémy (Jaké reformní podněty v kontextu plánovaných kurikulárních změn by měl KOMPAS nabídnout Jak by se mělo změnit RVP a je právě kurikulum tím, co je třeba reformovat? Co dalšího – kromě kurikula – by se mělo změnit na školách? Co je nejvíce palčivým problémem základního vzdělávání a jak by jej bylo možné řešit?).


Po skončení vymezeného času se účastníci vrátili do hlavní místnosti a mluvčí jednotlivých skupin prezentovali výstupy – slovně a zároveň na sdílené nástěnce. Následně byl dán prostor pro společnou diskusi a komentování navržených tezí; byl využit pro doplnění a zpřesnění. Tuto pracovní část moderovala a organizovala Petra Šobáňová, shrnutí a ukončení diskuse se ujali mluvčí KOMPASU Milan Motl a Martin Rusek.


S výsledky obou jednání budou zájemci seznámeni na webových stránkách KOMPASU.


53 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page