top of page
  • Obrázek autoraKOMPAS

Od občanské výchovy se v dnešní době očekává, že bude žáky připravovat na život v 21. století

KOMPAS sdružuje různé profesní pedagogické skupiny, jež bychom vám postupně rádi představili. První z nich jsou Občankáři neboli Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd. Tato organizace sdružuje učitele společenskovědních předmětů, vytváří pro ně lekce do hodin, školení a prostor, kde si mohou vyměňovat příklady dobré praxe. Více nám prozradila předsedkyně sdružení Tereza Vodičková.


Paní předsedkyně, mohla byste krátce představit Vaši organizaci? Jaké má poslání, historii a zaměření?


Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z. s. vznikla v roce 2014. Důvodů, které nás vedly k jejímu založení, bylo přirozeně hned několik – zvyšování nároků na náš předmět v oblasti dosahovaných kompetencí žáků, které ruku v ruce doprovází snižování hodinových dotací, kolísání úrovně připravenosti absolventů VŠ pro jejich praxi ve školách, neexistující komunikace mezi učiteli našeho předmětu na různých typech škol, potýkání se se slabou metodologickou podporou v některých výukových oblastech atp. Za nejzásadnější důvod však shledáváme především snižování občanského (sebe)vědomí a schopnosti orientovat se v současném společenském dění u žáků všech typů škol. Důvodem posledním, nikoliv však co do významu, je skutečnost, že žádná podobná instituce, která by vystupovala za učitele občanské výchovy a společenských věd a formulovala jejich cíle, v poslední době aktivně nepůsobila.


Od občanské výchovy se v dnešní době očekává, že bude žáky připravovat na život v 21. století a současně vést k dodržování morálních a právních hodnot.

Asi nejvýraznějším rysem oproti ostatním předmětům je důraz na reflexi současného společenského dění. Proto se od občanské výchovy v dnešní době očekává, že bude žáky připravovat na život v 21. století a současně vést k dodržování morálních a právních hodnot. Problém, se kterým se však často setkáváme, je, že se tak v mnoha případech ani vzdáleně neděje. Na základy práva, finanční gramotnost, získání politické orientace, porozumění vlastní osobnosti, médiím a mezinárodní situaci máme na řadě škol prostor jednu hodinu týdně, protože důraz je kladen na jiné předměty.


Zaměřujeme se především na podporu učitelů (znalosti i metody), protože prestiž našeho oboru zvýšíme jedině tak, že najdeme cestu pro jejich další profesní rozvoj a otevřenou spolupráci. Přirozeně, že obojí by si měli učitelé hledat především sami, ale s podporou profesní instituce to bude bezesporu jednodušší.


V čem je Vaše organizace specifická a jak ovlivňuje dění ve Vašem oboru?


Kromě výše popsaného se v poslední době zapojujeme i do debat kolem rámcových vzdělávacích plánů. Poslední revize považujeme za nešťastné. Zatím neúspěšně se snažíme institucím (MŠMT), které o RVP rozhodují, vysvětlit důležitost předmětu občanské výchovy.


Pokud by učitelé z praxe nebo studenti daného oboru uvažovali o členství, mohou se přidat? Jaké výhody členství přináší?


Učitele i studenty mezi sebou rádi přivítáme (podrobnosti naleznou na webových stránkách). Výhodami členství jsou zaručená účast na Letní škole Občankářů nebo možnost skrze nás ovlivňovat veřejnou debatu o roli občanského vzdělání. Na našem webu kromě připravených metodik do hodin také získáte informace o soutěžích a akcích pro žáky v oblasti společenskovědního vzdělávání. Budete také pravidelně informováni o vzdělávacích příležitostech pro pedagogy a věřte, že je jako začínající učitelé budete potřebovat.


Mohli byste představit nějaké konkrétní téma nebo aktivitu, jimž se nyní Vaše organizace aktuálně věnuje?


Každý rok připravujeme Letní školu Občankářů, vytváříme lekce přímo do hodin k aktuálním tématům. Také tvoříme tzv. vzdělávací balíčky (lekce + přednášky na míru); najít je můžete zde.


Vytvořili jsme e-learningy:


Mytologie sounáležitosti – multikulturní výchova jako teorie i praxe a Občanka v souvislostech – moderní události v historických paralelách; oba naleznete na webu.


Závěrem: v čem je podle Vás důležitost profesních pedagogických organizací?


Každý vyučovaný předmět má svá specifika, výzvy a potřebné metody. Vzhledem k nutnosti neustálé aktualizace obsahu vzdělávání má občanská výchova nároky na pedagogy ještě větší, než je u jiných předmětů obvyklé. Už jen z tohoto důvodu považujeme důležitost naší asociace za velmi významnou. Díky zapojení do oborové profesní asociace kromě odborného růstu považujeme za významný přínos také sdílení zkušeností a jejich výměnu. Nejen pro začínající učitele je právě tato forma podpory zásadní.


Kdo je Tereza Vodičková?

Tereza Vodičková je středoškolskou učitelkou základů společenských věd, českého jazyka a literatury. Byla nebo je zapojena v řadě vzdělávacích projektů (JSNS, USC Shoah Foundation, Antikomplex), absolvovala několik školících seminářů (Naši nebo cizí, Památník Terezín, USC Shoah Foundation), mimo jiné je i autorkou výukových materiálů pro výše zmíněné organizace. Je zakládající členkou Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd.


Redakčně upravil Vojtěch Češík, připraveno ve spolupráci s portálem Učitel21 (www.ucitel21.cz).


Foto archiv Terezy Vodičkové

Comments


bottom of page