top of page
  • Obrázek autoraKOMPAS

Výzva oborových pedagogických asociací ředitelům základních škol k malé revizi RVP ZV

Aktualizováno: 27. 6. 2021


14. června 2021


Vážená paní ředitelko/vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti se situací, která nastala v rámci tzv. malé revize RVP ZV. S plánovaným navýšením hodinové dotace pro předmět informatika dochází ke krácení hodinové dotace předmětů z oblasti společenskovědní, uměnovědné a přírodovědné.

Pro umělecké výchovy má redukce v některých ročnících téměř likvidační charakter. Řešení této situace bohužel přináší také nesystematické a nepromyšlené škrty v obsahu dotčených předmětů.


Neohlášené změny jsou překvapením nejen pro pedagogickou veřejnost, ale i odborníky dlouhodobě pracující na reformě našeho školství. Členové odborných týmů, které samo MŠMT zřídilo právě za účelem revize vzdělávacích programů, se o provedených škrtech a redukcích hodin dozvěděli až z lednového opatření ministra.


Ministerstvem schválená revize nereflektuje Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Ta deklaruje, že proměny kurikula mají být v konsenzu s co nejširším spektrem odborníků. Paradoxem také je, že revizní zásahy se zcela míjejí s výsledky realizovaného projektu „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366), který se zabýval rozvojem digitálních kompetencí žáků na všech stupních vzdělání, ve všech vzdělávacích oblastech a oborech. Na projekt šly nemalé finance z našich i evropských zdrojů, usilovně a obětavě na nich pracovala řada odborníků a učitelů z praxe. Ministerstvo však Informatiku ve výsledku posiluje jako samostatný předmět.


Nezpochybňujeme potřebu inovovat obsah vzdělávání ani důležitost rozvoje digitálních kompetencí, ale nikoliv na úkor ostatních oborů. Domníváme se, že současné změny směřují k ohrožení plnohodnotného fungování a dlouhodobě budované kontinuity dotčených předmětů, kterou by bylo velmi komplikované znovu obnovovat. Redukce časové dotace může mít i výrazný negativní dopad na neformální vzdělávání, tedy na edukační aktivity v knihovnách, galeriích a muzeích všech typů (humanitního, přírodovědného a technického zaměření). Byl by tím limitován prostor pro realizaci návštěv těchto programů, čímž by došlo k oslabení jedné z nejvýznamnějších funkcí kulturních a paměťových institucí – jejich vzdělávací role.


Doufáme, že dojde k jednáním, která situaci upraví. MŠMT přistoupilo k prvnímu kroku v tom smyslu, že škrty v obsahu učiva pouze doporučilo, jsou tedy nepovinné. Na Vás se obracíme s prosbou, abyste za současné situace navýšení informatiky čerpali z disponibilních hodin a umožnili tak celému spektru vzdělávacích předmětů fungovat bez plánovaných omezení.


Věříme, že díky tomu bude nadále zaručen harmonický, zdravý rozvoj osobnosti dětí a zachována komplexnost a soustavnost základního vzdělávání. Zároveň doufáme, že velká revize RVP ZV bude probíhat na základě transparentní, otevřené, konsensuální debaty všech zúčastněných.Česká sekce INSEA doc. Petra Šobáňová, Ph.D. Asociace učitelů hudební výchovy PhDr. Milan Motl, Ph.D. Jednota českých matematiků a fyziků doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. Asociace výtvarných pedagogů Mgr. Alena Hůrková Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd Mgr. Tereza Vodičková Asociace učitelů dějepisu České republiky Mgr. Pavel Martinovský Česká geografická společnost sekce Geografické vzdělávání doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. Česká společnost chemická Odborná skupina pro chemické vzdělávání prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií ČR Mgr. Lucie Jagošová, DiS.


Česká Orffova společnost PaedDr. Lenka Pospíšilová Společnost Pavla Jurkoviče Mgr. et Mgr. Martin Rudovský Společnost učitelů českého jazyka a literatury PaedDr. Lenka Dohnalová Asociace češtinářů Mgr. Josef Soukal Komora edukačních pracovníků Rady galerií ČR Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D. Platforma pro kreativní učení - uMĚNÍM MgA. Tereza DobiášováDopis ředitelům
.pdf
Download PDF • 574KB30 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page